Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden Koop & Installatie

 

Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om duidelijk te maken wat u van MultiGoed mag verwachten. En wat MultiGoed van u mag verwachten. MultiGoed stelt in alles wat zij doet kwaliteit en service voorop, zo ook in deze algemene voorwaarden. Daarom zijn deze voorwaarden gebaseerd op de AVIC-voorwaarden van de Uneto-VNI (De branche organisatie voor installerend Nederland) Zo bent u als klant altijd verzekerd van de beste service.

 

ARTIKEL 1 – WERKINGSSFEER

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het tussen u (als Koper/opdrachtgever) en MultiGoed

overeengekomen werk met betrekking tot een Installatie of Bouwkundige aanpassing / wijziging , met uitzondering van service en onderhoud.

 

ARTIKEL 2 – DEFINITIES 

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt aangeduid met een hoofdletter verstaan onder:

• Koper: de natuurlijke of rechtspersoon, die een overeenkomst tot koop en/of installatie is

aangegaan of aan wie een aanbod is gedaan.

• Installatie: (centrale) verwarminginstallatie, luchtbehandelinginstallatie, laagspanning-installatie,

(warm)waterinstallatie, dakwerken, riolering, sanitaire voorziening en andere voorzieningen die

bestemd zijn voor gebruik, distributie, opslag, afvoer e.d. van gas, (hemel)water, elektriciteit en

warmte.

• Meer- en Minderwerk: door de Koper gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het

overeengekomen Werk die leiden tot verhoging of verlaging van de overeengekomen prijs.

• MultiGoed: MultiGoed Bouw & Installatie, zijnde een onderneming die bedrijfsmatig installaties verkoopt,

aanlegt, installeert, onderhoudt en/of repareert, en de namens MultiGoed optredende

samenwerkende installatiebedrijven.

• Onderhoud: alle periodieke werkzaamheden aan de Installatie die nodig zijn voor bedrijfszeker en

veilig gebruik van de Installatie.

• Serviceabonnement: de overeenkomst met betrekking tot installaties die MultiGoed verplicht

tot het geregeld verrichten van onderhoud en/of service (storingshulp) aan een Installatie.

• Storingshulp: het geheel van handelingen gericht op onderzoek naar en/of verhelpen van de

oorzaak van een onverwacht opgekomen gebrek zoals bijvoorbeeld storing, verstopping of lekkage.

• Werk: het totaal van de tussen de Koper en MultiGoed overeengekomen werkzaamheden en/of

te leveren materialen.

2. Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

 

ARTIKEL 3 – AANBOD 

1. Het aanbod voor Werk wordt langs elektronische weg gedaan, tenzij technische omstandigheden dit

onmogelijk maken.

2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit

nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Indien hierover niets vermeld staat zal het aanbod een maximale

geldigheidsduur kennen van 30 dagen.

3. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen,

die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te

maken. MultiGoed maakt gebruik van afbeeldingen of visuele opname, die een waarheidsgetrouwe weergave zijn van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod

binden MultiGoed echter niet.

4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen

zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

• de prijs inclusief BTW;

• het tijdstip waarop dan wel de periode waarin met het werk kan worden begonnen en bevat

een aanduiding van de duur van het werk;

• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig

zijn;

• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht;

• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

• de manier waarop de koper, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader

van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

5. Het aanbod geeft inzicht in de prijsvormingmethode die zal worden gehanteerd: aanneemsom

(gebruikelijke situatie) of regie.

a. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen de partijen een vast bedrag overeen

waartegen het werk wordt verricht.

b. Bij de prijsvormingmethode regie doet MultiGoed een nauwkeurige opgave van de

prijsfactoren (onder andere eenheidsprijzen per uur van te verrichten arbeid en

eenheidsprijzen van benodigde materialen). Desgewenst geeft MultiGoed, indien de situatie

dat mogelijk maakt, een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen

van een richtprijs.

 

ARTIKEL 4 - TOTSTANDKOMING EN VORM

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4 lid 4, tot stand op het moment

van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt MultiGoed onverwijld

langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de MultiGoed passende technische en

organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor

een veilige webomgeving.

4. MultiGoed kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de koper aan zijn

betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een

verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien MultiGoed op grond van dit onderzoek

goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling

of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

ARTIKEL 5 – HERROEPINGSRECHT

1. De Wet verkoop op afstand beschermt de consumenten bij het doen van aankopen op internet onder

andere door hem een herroepingrecht (ook wel bedenktijd genoemd) te verlenen. Deze bedenktijd is 7

werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst. Het herroepingsrecht vervalt echter wanneer

binnen deze bedenktijd met het Werk wordt begonnen: gezien de aard van het MultiGoed product

(installaties besteld en gemonteerd conform klant specifieke situaties, veelal met enige spoedeisende

snelheid van opleveren) vervalt het herroepingrecht bij aanvang van het Werk.

 

ARTIKEL 6 - VERPLICHTINGEN VAN MULTIGOED

1. MultiGoed zal het Werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De

werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van MultiGoed, tenzij anders overeengekomen. Indien de opdracht van de Koper aan MultiGoed strekt tot het verlenen van service,

is MultiGoed verplicht om zich in te spannen om de oorzaak van het gebrek op te sporen en

vervolgens de oorzaak van het gebrek te verhelpen.

2. MultiGoed neemt bij de uitvoering van het Werk de daarop van toepassing zijnde wettelijke

voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het Werk.

Een verhoging van de prijs als gevolg van wijzigingen van de voorschriften mag aan de koper worden

doorberekend, mits MultiGoed aantoont dat zij op het moment van het sluiten van de overeenkomst

niet van de wijziging op de hoogte kon zijn.

3. MultiGoed is verplicht de Koper te wijzen op de voor het eerste gezicht kenbare en voor het werk

relevante:

• onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

• onjuistheden in de door de Koper verlangde constructies en werkwijzen;

• kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waar aan het Werk wordt verricht;

• gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de Koper ter beschikking

zijn gesteld;

• onjuistheden in de door of namens de Koper verstrekte gegevens.

Al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan MultiGoed

openbaren en MultiGoed ter zake kundig moet worden geacht.

4. MultiGoed is aansprakelijk voor schade, tenzij deze haar niet kan worden toegerekend, tot

maximaal € 1.250.000,00 per gebeurtenis. De aansprakelijkheid voor indirecte schade wordt

uitgesloten.

5. MultiGoed vrijwaart Koper tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voorzover deze door

de uitvoering van het Werk is toegebracht en te wijten is aan de nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde

handelingen van MultiGoed of door MultiGoed ingeschakelde hulppersonen.

 

ARTIKEL 7 - VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

 1. De Koper stelt MultiGoed in de gelegenheid het Werk te verrichten.

2. De Koper zorgt ervoor dat MultiGoed tijdig kan beschikken over de door de Koper voor het Werk te

verschaffen gegevens. MultiGoed geeft hiervoor desgewenst aanwijzingen op haar vakgebied.

3. De Koper verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor

het Werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de koper.

4. De Koper dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die

niet tot het Werk van MultiGoed behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van

het Werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat,

dient de Koper MultiGoed hiervan tijdig in kennis te stellen.

5. Indien de aanvang van het Werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in het vorige lid, of

door omstandigheden waarvoor de Koper verantwoordelijk is, dient de Koper de daarmee voor

MultiGoed verband houdende schade te vergoeden indien deze de Koper kan worden toegerekend.

6. De Koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

• onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

• onjuistheden in de door de Koper verlangde constructies en werkwijzen;

• gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het Werk wordt verricht;

• gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Koper ter beschikking zijn gesteld;

• onjuistheden in de door of namens Koper verstrekte gegevens;

een en ander onverlet de plicht van MultiGoed de Koper te waarschuwen op grond van artikel 6 lid 3.

7. In geval van een tekortkoming van MultiGoed bij de uitvoering van de overeenkomst wijst de klant

MultiGoed daar schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming en een redelijke

termijn om de tekortkoming te herstellen.

 

ARTIKEL 8 - VERTRAGING BIJ AANVANG OF VOORTZETTING VAN HET WERK

1. Indien MultiGoed haar verplichtingen ter zake van de aanvang of de voortzetting van het Werk niet

nakomt, kan de Koper MultiGoed schriftelijk sommeren zo spoedig mogelijk met de uitvoering aan te

vangen of het Werk voort te zetten. De Koper wijst er daarbij op dat hij de overeenkomst zonder

rechterlijke tussenkomst als ontbonden zal beschouwen indien MultiGoed 14 dagen na ontvangst van

de brief in gebreke blijft. De Koper is in dat geval bevoegd het Werk door een derde te doen uitvoeren of

voortzetten.

2. De Koper heeft, indien hij van de in het vorige lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt, recht op

schadevergoeding, waaronder begrepen de eventuele in redelijkheid gemaakte extra kosten om het

Werk door anderen te doen uitvoeren of voltooien. De Koper mag dit verrekenen met hetgeen hij nog

aan MultiGoed verschuldigd is.

 

ARTIKEL 9 - BEËINDIGING VAN HET WERK IN ONVOLTOOIDE STAAT

1. De Koper kan de uitvoering van het Werk te allen tijde geheel of gedeeltelijk beëindigen.

2. Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand van

het Werk op het moment van oplevering in onvoltooide staat.

3. Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat is MultiGoed verplicht, tegen vergoeding,

maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van de schade.

4. De Koper zal MultiGoed de haar toekomende aanneemsom vergoeden, vermeerderd met de kosten

van de in lid 3 bedoelde vergoeding(en) alsook met andere door de beëindiging ontstane kosten en

verminderd met het niet geleverde alsmede de niet gemaakte kosten.

5. Indien een prijsvormingmethode is gehanteerd waarbij geen aanneemsom was vastgesteld, vergoedt de

Koper aan MultiGoed de door MultiGoed aan het Werk bestede loon- en materiaalkosten, de in lid 3

bedoelde vergoeding(en), de andere door de beëindiging ontstane kosten, alsook de gederfde winst die

MultiGoed over het gehele Werk zou hebben genoten.

6. Beëindiging van het Werk heeft tevens beëindiging van de met MultiGoed overeengekomen

Garantie tot gevolg.

 

ARTIKEL 10 - MEER- EN MINDERWERK

1. De Koper heeft het recht Meer- en Minderwerk op te dragen mits het saldo van de daaruit

voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 15% van de aanneemsom c.q. richtprijs.

2. In het geval van de door de klant opgedragen Meerwerk kan MultiGoed alleen aanspraak maken op

een verhoging van de prijs, indien hij de klant tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende

prijsverhoging, tenzij de koper dit reeds zelf had moeten begrijpen.

3. Meer- of Minderwerk voor een totaalbedrag hoger dan € 300,00 wordt, behoudens in spoedeisende

omstandigheden, vooraf schriftelijk dan wel via elektronische weg overeengekomen.

4. Het ontbreken van een document laat de aanspraken van MultiGoed respectievelijk de Koper op

verrekening van Meerwerk respectievelijk Minderwerk onverlet. In dat geval rust het bewijs van de

opdracht op degene die de aanspraak maakt.

 

ARTIKEL 11 - ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 

1. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, doet MultiGoed hiervan zo spoedig mogelijk

mededeling aan de Koper.

2. Indien MultiGoed de Koper niet kan bereiken, dient zij het Werk te onderbreken, behalve indien de

onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist.

3. Eventuele extra kosten die MultiGoed moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid

die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de Koper

worden vergoed. 4. Indien de onvoorziene complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, dan zullen partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van het Werk bepalen.

 

ARTIKEL 12 - OVERMACHT

Wordt de uitvoering van het Werk voor een der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het Werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.

 

ARTIKEL 13 - OPLEVERING

1. Het Werk is opgeleverd wanneer MultiGoed aan de Koper heeft medegedeeld dat het voltooid is en

deze het Werk heeft aanvaard.

2. Het Werk wordt als opgeleverd beschouwd:

• hetzij wanneer uiterlijk 8 dagen zijn verstreken nadat de Koper van MultiGoed de mededeling

heeft ontvangen dat het Werk is voltooid en de Koper heeft nagelaten het Werk binnen die termijn

te aanvaarden;

• hetzij wanneer de Koper de Installatie (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door in

gebruikneming van een gedeelte van het Werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij

het aan in gebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

3. Bij overschrijding van een vast overeengekomen opleveringsdatum is MultiGoed verplicht de door de

Koper hierdoor geleden schade te vergoeden.

4. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het Werk op of

omstreeks deze datum opgeleverd.

 

ARTIKEL 14 - DE EINDAFREKENING

1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient MultiGoed bij de Koper de eindafrekening in.

2. De eindafrekening bevat een duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het eventueel

opgedragen/benodigd Meer- en Minderwerk.

3. Noemt MultiGoed een richtprijs dan mag deze richtprijs in beginsel met niet meer dan 10% worden

overschreden, tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door Meerwerk. De reden van een eventuele

overschrijding van de richtprijs dient uit de specificatie duidelijk te blijken. Hetzelfde geldt wanneer de

richtprijs mondeling is overeengekomen (zie artikel 3 lid 1).

4. Betaling van de eindafrekening (minus de gedane aanbetaling) vindt per bancaire overboeking plaats

binnen 14 dagen na facturatie van het Werk.

 

ARTIKEL 15 - NIET NAKOMEN BETALINGSVERPLICHTING

1. Indien de Koper niet tijdig betaalt, wordt hij wettelijk geacht, zonder verdere in gebreke stelling, in

verzuim te verkeren. Niettemin zendt MultiGoed na het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld

in artikel 14 lid 4 een betalingsherinnering waarin zij de Koper op zijn verzuim wijst en hem alsnog de

gelegenheid geeft het saldo op zijn rekening aan te vullen.  

2. Over de betaling die niet tijdig is verricht kan MultiGoed, tenzij de Koper een consument is, rente in

rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum als bedoelt in artikel 14 lid 4 tot de dag

van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119

van het Burgerlijk Wetboek.

3. MultiGoed is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere

ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. Indien

MultiGoed hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van

de Koper.

4. MultiGoed blijft de eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de Koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5. Indien MultiGoed een door haar aan de Koper verschuldigde betaling of schadevergoeding niet tijdig

betaalt, kan de Koper MultiGoed per brief wijzen op haar verzuim. Indien MultiGoed niet binnen 14

dagen na ontvangst van deze brief heeft betaald, wordt zij geacht - zonder verdere ingebrekestelling - in

verzuim te verkeren. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing.

 

ARTIKEL 16 - OPSCHORTING VAN BETALING

1. Indien het opgeleverde Werk niet voldoet aan de overeenkomst heeft de Koper het recht de betaling op

te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in een redelijke verhouding dient te staan

tot het geconstateerde gebrek. Indien het opgeschorte bedrag niet in een redelijke verhouding staat tot

het geconstateerde gebrek, heeft MultiGoed het recht de in artikel 15 lid 2 bedoelde rente in rekening

te brengen over het te veel opgeschorte bedrag.

 

ARTIKEL 17 - GARANTIE 

1. MultiGoed garandeert voor een termijn van 18 maanden na oplevering dat eventuele gebreken in het

Werk kosteloos worden verholpen.

2. Tevens garandeert MultiGoed gedurende een termijn van 3 jaar na de oplevering dat de specificaties

ten aanzien van capaciteit en temperaturen, zoals vermeld in het aanbod, worden gehaald.

3. De garantietermijnen zoals genoemd in de leden 1 en 2 gelden tenzij MultiGoed en de klant een

langere termijn zijn overeengekomen.

4. De garantie vervalt indien:

• gebreken aan de Installatie niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs

ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk aan MultiGoed worden gemeld;

• gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de Koper die de

opdracht heeft gegeven of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken;

• gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van MultiGoed aan een derde  opdracht is verstrekt van welke aard dan ook om aan de installatie voorzieningen te treffen, dan

wel wanneer door de Koper zelf zodanige voorzieningen zijn getroffen. Dit lijdt uitzondering indien

het vervallen van de garantie niet gerechtvaardigd is;

• gedurende de garantieperiode geen of door anderen dan MultiGoed periodiek onderhoud wordt

verricht aan apparatuur die onderhoud behoeft;

• de Koper niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, tenzij hij gebruik maakt van het recht

de betaling op te schorten overeenkomstig artikel 16, met dien verstande dat de garantie niet

vervalt in het geval de Koper geen enkel verwijt kan worden gemaakt van het niet tijdig betalen.

 

ARTIKEL 18 – GESCHILLEN

1. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van en onder deze Algemene Voorwaarden

vallende rechtsverhouding, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn,

zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

 

ARTIKEL 19 - TOEPASSELIJK RECHT 

1. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze Algemene Voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld.

 

ARTIKEL 20 - SLOTBEPALINGEN 

1. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 20-11-2014.

2. Het contract blijft van kracht indien de rechtsvorm van MultiGoed wordt omgezet in een andere of

indien MultiGoed haar onderneming of een deel daarvan overdraagt.

3. In geval van tegenstrijdigheid tussen het in het aanbod dan wel overeenkomst en het in de Algemene Voorwaarden bepaalde, prevaleert het in het aanbod dan wel overeenkomst bepaalde.

 

MultiGoed Algemene Voorwaarden

Voor de meest recente versie van de algemene voorwaarden kunt u terecht op deze webpagina. Op verzoek kunnen wij u de Algemene Voorwaarden schriftelijk dan wel middels email doen toekomen.

 

Tot slot

Heeft u vragen over onze algemene voorwaarden; zijn er bepalingen onduidelijk of heeft u overige vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

 

(Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder Dossiernummer 55814395)